Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXI 832 17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 20 czerwca 2017 r.

Poniedziałek, 09 Października 2017

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935);
Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

1) w § 3 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

„14a) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz.1187, z późn. zm.);”;

2) w § 4 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) wypłat świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wypłatę tych świadczeń oraz przekazywanie informacji o poziomie wykorzystania dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych określonych w art. 8b ust. 2, art. 8d ust. 1, art. 24b ust. 2 oraz art. 24c ust.3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z późn. zm.);”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Mariusz BagińskiSzczecińskie Centrum Świadczeń © 2020 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl