Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXIX 1142 18 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 marca 2018 r.

Środa, 04 Kwietnia 2018

w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Szczecińskiemu Centrum Świadczeń nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXV/650/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń, zmieniona uchwałą nr XXXI/832/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2017 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin
Stefania BiernatSzczecińskie Centrum Świadczeń © 2020 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl