Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLII 1216 18 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

Poniedziałek, 02 Lipca 2018

Na podstawie art. 11 ust. 2, art.12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Szczecińskiego Centrum Świadczeń, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miasta Nr XXXIX/1142/18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń, wprowadza się następujące zmiany:

1) §3 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

  „18) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998).”;

2) §4 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

  „11) świadczenia dobry start określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. 2018 r. poz. 1061) oraz uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. 2018 r. poz. 514).”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin
Stefania BiernatSzczecińskie Centrum Świadczeń © 2020 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl