Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

KOMUNIKAT W SPRAWIE BONU OPIEKUŃCZEGO

Piątek, 19 Października 2018

Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, iż od dnia 20 października 2018 roku uległy zmianie zasady przyznawania świadczenia pieniężnego Bon Opiekuńczy zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XLIV/1288/18 z dnia 11 września 2018 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU OPIEKUŃCZEGO

Świadczenie pieniężne „Bon opiekuńczy”, przyznawane jest na częściowe pokrycie kosztów zapewnienia opieki nad dzieckiem, poprzez:

1) umieszczenie dziecka w żłobku prowadzonym przez podmiot niepubliczny;

2) umieszczenie dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez podmiot niepubliczny;

3) powierzenie opieki nad dzieckiem niani zatrudnionej w ramach umowy uaktywniającej;

4) sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna zatrudnionego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Kto może skorzystać z bonu?

Rodzice mający na utrzymaniu dzieci / dziecko w wieku od ukończenia 12 miesiąca życia do ukończenia 36 miesiąca życia (decyduje data urodzenia tj. rok, miesiąc, dzień), spełniającym następujące łączne warunki:

1.    zamieszkują na terenie Miasta Szczecin;

2.    rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym terytorialnie dla Gminy Miasto Szczecin Urzędzie Skarbowym, jeżeli uzyskują dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3.    są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową;

4.    uzyskują miesięczny dochód na członka rodziny (na dzień złożenia wniosku) nie przekraczający:

W przypadku rodziny mającej na utrzymaniu co najmniej troje dzieci nie stosuje się kryterium dochodowego.

Skorzystać mogą również:

1.    rodzice mający na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko, które nie ukończyło 48 miesiąca życia i niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym;      

2.    gdy drugie dziecko lub następne pozostające na utrzymaniu jest pełnoletnie i niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

3.    gdy jeden z rodziców:

4.    Jeden z rodziców lub oboje rodzice nie są zatrudnieni lub nie wykonują innej pracy zarobkowej  z powodu:

Bon opiekuńczy nie przysługuje Rodzicom, jeżeli:

„Bon opiekuńczy” przysługuje na okres:

od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o przyznanie Bonu opiekuńczego lub na okres:

Utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez rodziców w trakcie pobierania Bonu opiekuńczego nie powoduje utraty prawa do Bonu opiekuńczego przez okres trzech miesięcy, licząc od dnia ustania zatrudnienia lub zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej.

 

W przypadku, gdy umowa o świadczenie opieki nad dzieckiem zawarta jest na czas krótszy niż od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, Bon opiekuńczy zostanie przyznany na okres wynikający z tej umowy.

 

Bon Opiekuńczy przekazywany będzie na wskazany we wniosku rachunek bankowy.Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2020 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl