Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Bon opiekuńczy

Wymagane wnioski i formularze:

1. Wniosek o przyznanie bonu opiekuńczego (wypełnia wnioskodawca)

2. Oświadczenie wnioskodawcy (wypełnia wnioskodawca)

3. Oświadczenie rodzica (wypełnia wnioskodawca)

4. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu podlegającemu opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest Bon Opiekuńczy (wypełniają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny)

5. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest Bon Opiekuńczy (wypełniają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny)

6. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest Bon Opiekuńczy (wypełniają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny)

7. Oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (wypełnia tylko rodzic zastępczy)

8. Oświadczenie o nieotrzymywaniu alimentów na dziecko (wypełnia rodzic w przypadku, gdy na dziecko zostały zasądzone świadczenia alimentacyjne i ich egzekucja jest bezskuteczna)

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU OPIEKUŃCZEGO

Świadczenie pieniężne „Bon opiekuńczy”, przyznawane jest na częściowe pokrycie kosztów zapewnienia opieki nad dzieckiem, poprzez:

1) umieszczenie dziecka w żłobku prowadzonym przez podmiot niepubliczny;

2) umieszczenie dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez podmiot niepubliczny;

3) powierzenie opieki nad dzieckiem niani zatrudnionej w ramach umowy uaktywniającej;

4) sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna zatrudnionego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Bon Opiekuńczy przysługuje rodzicom mającym na utrzymaniu dzieci / dziecko w wieku od ukończenia 12 miesiąca życia do ukończenia 36 miesiąca życia (decyduje data urodzenia tj. rok, miesiąc, dzień), spełniającym następujące łączne warunki:

1) zamieszkują na terenie Miasta Szczecin;

2) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym terytorialnie dla Gminy Miasto Szczecin Urzędzie Skarbowym, jeżeli uzyskują dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową;

4) uzyskują miesięczny dochód na członka rodziny (na dzień złożenia wniosku) nie przekraczający:

a) kwoty 1952,75* zł w przypadku Rodziców mających na utrzymaniu jedno dziecko,

b) kwoty 2235,20* zł w przypadku Rodziców mających na utrzymaniu dwoje dzieci;

W przypadku rodziny mającej na utrzymaniu co najmniej troje dzieci nie stosuje się kryterium dochodowego.

5) zrezygnowali z ubiegania się o miejsce dla dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz/lub o miejsce w niepublicznych żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów podlegających dofinansowaniu z budżetu Gminy Miasto Szczecin;

6) nie korzystają z urlopu wychowawczego na dziecko dla którego wnioskują o przyznanie Bonu Opiekuńczego.


*kwota ulega zwiększeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług komercyjnych za rok poprzedni ogłoszony corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Bon Opiekuńczy przysługuje również:

1) rodzicom mającym na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko, które nie ukończyło 48 miesiąca życia i niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym;

2) gdy drugie dziecko lub następne pozostające na utrzymaniu jest pełnoletnie i niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

3) gdy jeden z rodziców:

· nie jest zatrudniony lub nie wykonuje innej pracy zarobkowej i podejmuje aktywne poszukiwanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna;

· przebywa w areszcie śledczym bądź zakładzie karnym;

4) gdy jeden z rodziców lub oboje rodzice nie są zatrudnieni lub nie wykonują innej pracy zarobkowej z powodu:

· ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, które uniemożliwiają sprawowanie opieki nad dzieckiem

· kontynuowania nauki w systemie dziennym, która utrudnia im sprawowanie opieki nad dzieckiem;

· wykonywania aktywności sportowej i pobierania z tego tytułu stypendium sportowego;

· brania udziału w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową i integrację osób bezrobotnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy lub przez inne podmioty lub w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej.

Bon opiekuńczy nie przysługuje Rodzicom, jeżeli:

· Nie sprawują osobistej opieki nad dzieckiem lub dziecko korzysta z miejsca w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin albo w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego objętego dofinansowaniem z budżetu Gminy Miasto Szczecin.

· Korzystają z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem na podstawie art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Z 2015 r., poz. 149 ze zm.) lub z innych źródeł.

Bon opiekuńczy” przysługuje na okres:

od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o przyznanie Bonu opiekuńczego lub na okres:

· 3 miesięcy w przypadku, gdy jeden z rodziców nie jest zatrudniony i nie wykonuje innej pracy zarobkowej oraz jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy

· dłuższy niż 3 miesiące - obejmujący czas udziału w stażu, przygotowaniu zawodowym

· dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową i integrację osób bezrobotnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy lub przez inne podmioty lub w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub Klubie Integracji Społecznej,

· pobytu w areszcie śledczym bądź zakładzie karnym

· ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub na przewidywany okres choroby uniemożliwiającej sprawowanie opieki na dzieckiem,

· trwania nauki, nie dłużej jednak niż na czas trwania roku szkolnego lub akademickiego,

· przyznania stypendium sportowego – jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia.

Utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez rodziców w trakcie pobierania Bonu opiekuńczego nie powoduje utraty prawa do Bonu opiekuńczego przez okres trzech miesięcy, licząc od dnia ustania zatrudnienia lub zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej.

W przypadku, gdy umowa o świadczenie opieki nad dzieckiem zawarta jest na czas krótszy niż od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, Bon opiekuńczy zostanie przyznany na okres wynikający z tej umowy.

Bon Opiekuńczy przekazywany będzie na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Do wniosku o przyznanie Bonu Opiekuńczego dołączyć należy następujące dokumenty:

oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego we właściwym terytorialnie dla Gminy Miasto Szczecin Urzędzie Skarbowym;

oświadczenie potwierdzające, że dziecko, na którego częściowe pokrycie kosztów zapewnienia opieki będzie przyznany Bon Opiekuńczy nie będzie w okresie pobierania tego świadczenia oczekiwać na miejsce w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin i nie zostanie umieszczone w takim żłobku lub w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub pod opieką dziennego opiekuna, w ramach miejsc o obniżonej odpłatności w związku z dofinansowaniem z budżetu Gminy Miasto Szczecin;

w przypadku zatrudnienia niani - kopię zawartej z nianią umowy uaktywniającej i dokumentów potwierdzających odprowadzanie przez rodziców składek ZUS za nianię oraz zgłoszenie przez rodzica niani do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego przez ZUS - zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457);

w przypadku umieszczenia dziecka w niepublicznym żłobku lub klubie dziecięcym albo sprawowania opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna w ramach miejsc niepodlegających dofinansowaniu z budżetu Gminy Miasto Szczecin - podpisaną umowę na świadczenie opieki nad dzieckiem oraz zaświadczenie wystawione przez podmiot świadczący opiekę nad dzieckiem o nieotrzymywaniu lub wysokości otrzymywanego dofinansowania na dziecko (lub miejsce dla dziecka) ze źródeł finansowych innych niż Gmina Miasto Szczecin;

dokumenty potwierdzające zatrudnienie rodziców lub wykonywanie przez nich innej pracy zarobkowej i nie przebywanie przez nich na urlopie wychowawczym

w sytuacji, której rodzice nie są zatrudnieni z powodu ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, które uniemożliwiają sprawowanie opieki nad dzieckiem - zaświadczenie potwierdzające potrzebę udzielenia wsparcia w opiece nad dzieckiem z uwagi na stan zdrowia rodzica (w przypadku podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaświadczenie wydaje MOPR, w pozostałych przypadkach za-świadczenie lekarza pod opieką którego pozostaje rodzic), a w przypadku stwierdzonej niepełnosprawności - kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność;

w sytuacji, gdy rodzice nie są zatrudnieni z powodu kontynuowania nauki w systemie dziennym, co utrudnia sprawowanie opieki nad dzieckiem - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w systemie dziennym w roku szkolnym lub akademickim właściwym dla okresu, na który przyznawane jest świadczenie;

w sytuacji, w której jeden z rodziców przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym - zaświadczenie z właściwej jednostki penitencjarnej potwierdzającej przewidywany okres pobytu w tej jednostce;

w sytuacji udziału rodziców w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową i integrację osób bezrobotnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy lub przez inne podmioty, w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej - zaświadczenie z podmiotu organizującego tą formę potwierdzające uczestnictwo i okres udziału rodzica;

w sytuacji, gdy o Bon Opiekuńczy ubiega się osoba samotnie wychowująca dziecko - odpowiednio:

a) dokument potwierdzający prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie lub separacji,

b) odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, a w przypadku, gdy rodzic jest nieznany odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,

c) w przypadku gdy małżonek osoby ubiegającej się o przyznanie Bonu Opiekuńczego lub rodzic dziecka zaginął, rodzic składający wniosek dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przy-jęciu zgłoszenia zaginięcia, przy czym ustalając dochód rodziny, nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego małżonka lub zaginionego rodzica dziecka, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie uwzględnia się tego zaginionego;

- oświadczenie o braku możliwości skorzystania z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem na podstawie art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.);

- oświadczenie o nie korzystaniu z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem z innych źródeł niż wskazane w pkt 11 lub o wysokości refundacji i okresie jej otrzymywania;

- w przypadku, gdy wniosek o Bon Opiekuńczy dotyczy dziecka, które ukończyło 36 miesiąc życia i nadal pozostaje umieszczone w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym, pod opieką niani bądź opiekuna dziennego - oświadczenie rodzica o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym, w sytuacji, gdy o przyznanie Bonu Opiekuńczego ubiega się opiekun prawny dziecka - dokument potwierdzający orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem;

- w sytuacji, gdy o przyznanie Bonu Opiekuńczego ubiega się osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej lub rodziny zastępczej niezawodowej - oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka/dzieci w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest Bon Opiekuńczy;

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osób uprawnionych, w tym odpowiednio:

a) zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest Bon Opiekuńczy, albo wniosek o wydanie za-świadczenia z właściwego dla Gminy Miasto Szczecin urzędu skarbowego,

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności członka rodziny, podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest Bon Opiekuńczy,

c) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest Bon Opiekuńczy,

d) zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest Bon Opiekuńczy,

e) w przypadku rodziców ubiegających się o nie wliczanie do dochodów kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów,

f) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przedmediatorem - dokumenty potwierdzające wysokość faktycznie otrzymywanych alimentów lub oświadczenie o nieotrzymywaniu alimentów,

g) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

h) oświadczenie o liczbie miesięcy osiągania dochodu przez członka rodziny lub osobę samotnie wychowującą dziecko − w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który zostanie przyznany Bon Opiekuńczy, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do ww. świadczenia,

i) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny za pierwszy pełny miesiąc zatrudnienia − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który zostanie przyznany Bon Opiekuńczy, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do ww. świadczenia;

- oświadczenie rodzica o zobowiązaniu do niezwłocznego poinformowania Szczecińskie Centrum Świadczeń o wystąpieniu zmian w liczbie członków rodziny, uzyskaniu dochodu, o zaprzestaniu lub o zmianie sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem, zmianie podmiotu sprawującego opiekę nad dzieckiem lub innych zmian mających wpływ na przysługiwanie prawa do Bonu Opiekuńczego;

- oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na sprawowanie przez Szczecińskie Centrum Świadczeń kontroli w zakresie spełniania warunków oraz zgodności wykorzystania Bonu Opiekuńczego z uchwałą pod rygorem wstrzymania prawa do Bonu Opiekuńczego w razie odmowy poddania się tej kontroli;

- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do Bonu Opiekuńczego wynikające z indywidualnej sytuacji rodziny lub jej członków.

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2018/4477/akt.pdf


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2019 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl