Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Dobry Start

DOBRY START

Link do rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001061

Świadczenie „Dobry Strat” w kwocie 300 zł przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym raz do roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci:
- do ukończenia 20 roku życia,
- do ukończenia 24 roku życia – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje:
- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,
- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.


Wnioski można składać:

od 01.07.2019 r. – (tylko drogą internetową) za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.
Wniosek wysłany drogą elektroniczną przed dniem 01.07.2019 r. pozostaje bez rozpatrzenia – należy ponownie złożyć wniosek.
od 01.08.2019 r. - w wersji papierowej w siedzibach SCŚ (adresy podane niżej) oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Wniosek złożony przed dniem 01.08.2018 r. (decyduje data stempla) pozostaje bez rozpatrzenia – należy ponownie złożyć wniosek.


Punkty przyjęć wniosków:
1) ul. Kadłubka 12 – czynne 7:30 - 16:00
2) ul. Rydla 38 – czynne 8:00 - 16:00
3) ul. Kaszubska 30 - czynne 7:30 - 16:00Wymagane wnioski i formularze:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2019 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl