Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatki energetyczne

Wymagane wnioski i formularze:

  1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego


Od 1 stycznia 2014 roku osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Przyznawaniem dodatków energetycznych zajmuje się Referat Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych Szczecińskiego Centrum Świadczeń. Idea dodatków energetycznych polega na częściowym pokryciu ze środków publicznych kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną przez tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej zgodnie z ustawą to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Jaka jest wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego?

 

Minister Energii ogłasza co roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 maja danego roku do dnia 30 kwietnia następnego roku.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi:

 

 

Jakie warunki należy spełniać aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny?

 

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

 

Jakie dokumenty należy złożyć, by otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny?

W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 

 

Jaka jest podstawa prawna przyznania zryczałtowanego dodatku energetycznego?

Podstawą prawną są:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970540348/U/D19970348Lj.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010710734/U/D20010734Lj.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19600300168/U/D19600168Lj.pdf

 

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego?

Mieszkańcy lewobrzeżnej części Szczecina wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego mogą składać w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Kadłubka 12 (tel. 91 44 27 100, 91 44 27 149) w godzinach od 7:30 do 16:00. Natomiast mieszkańcy prawobrzeżnej części Szczecina wnioski o przyznanie dodatku energetycznego mogą składać w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Rydla 39/40 w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego można również przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje wówczas data wpływu wniosku do organu).


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2019 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl