Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatki mieszkaniowe

Wymagane wnioski i formularze: 

  1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

  2. Zaświadczenie o dochodach

  3. Deklaracja o wysokości dochodów

  4. Punktacja dla lokalu mieszkalnego

 

 


 

Przyznawaniem dodatków mieszkaniowych zajmuje się aktualnie Referat Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych Szczecińskiego Centrum Świadczeń. Idea dodatków mieszkaniowych polega na pokryciu ze środków publicznych (gminnych) tej części wydatków na lokal, która przekracza określony poziom, uznany w naszych warunkach za dopuszczalny. Część wydatków namieszkanie musi pokryć sam wnioskodawca i jest to część określona w procentach bieżących dochodów gospodarstwa domowego. Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku. Przede wszystkim ustawa ta reguluje, komu przysługuje dodatek mieszkaniowy, określając tytuł prawny, kryterium dochodowe i normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, jako niezbędne przesłanki uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

 

  Jaki tytuł prawny uprawnia do otrzymania dodatku mieszkaniowego? 

 

Zgodnie z art. 2 ustawy dodatek mieszkaniowy przysługuje:

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko tym osobom, które tytuł prawny zobowiązuje do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu.

 

Jakiej powierzchni użytkowej nie może przekroczyć lokal mieszkalny osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy?

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza:

45,5 m2 - dla 1 osoby,

52,0 m2 - dla 2 osób,

58,5 m2 - dla 3 osób,

71,5 m2 - dla 4 osób,

84,5 m2 - dla 5 osób,

91,0 m2 - dla 6 osób.

 

Jakie dochody gospodarstwa domowego kwalifikują do przyznania dodatku mieszkaniowego?

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (aktualnie jest to kwota 2100,00 zł) i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (aktualnie jest to kwota 1500,00 zł).

 

Co stanowi dochód w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych?

 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529).

 

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego?

 

Mieszkańcy prawobrzeżnej części Szczecina wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą składać w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Rydla 39/40 w godzinach od 8:00 do 16:00. Natomiast mieszkańcy lewobrzeżnej części Szczecina wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą składać w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Kadłubka 12 (tel. 91 44 27 151-153, 91 44 27 157-158) w godzinach od 7:30 do 16:00. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego można również przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje wówczas data wpływu wniosku do organu).

 


Podstawa Prawna

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010710734/U/D20010734Lj.pdf


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2020 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl