Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, 2161.), Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2449). Art. 5 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. U. z 2017 r. poz. 1769, 1985.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257).

WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (KDR)"

Członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, czy wniosek dotyczy karty tradycyjnej czy karty elektronicznej.

Rodzic lub małżonek rodzica we wniosku o przyznanie karty elektronicznej wskazuje jednocześnie członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć.
W przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty elektronicznej, we wniosku jest obowiązany przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać

 1. Wraz z wnioskiem o przyznanie Karty należy załączyć:

W przypadku osób posiadających PESEL:

 1. a) w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci podpisane przez wnioskodawcę;
 2. b) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej;
 3. c) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 4. d) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 5. e) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka.
 6. f) w przypadku osób wskazujących we wniosku o wydanie karty elektronicznej:Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych 

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL:

Składając wniosek o przyznanie Karty, poza ww. oświadczeniami wymagane są oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do posiadania Karty, w szczególności:

 1. g) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  h) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 2. i) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 3. j) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 4. k) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

W przypadku osób ubiegających się o wydanie duplikatu Karty - do wniosku dołączyć należy potwierdzenie dokonania opłaty.

Ponadto:
l) W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy, udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - odpowiedni dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP;

 1. Oświadczenie zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 1. a) Wniosek oraz dokumenty mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez Ministra właściwego ds. rodziny.
 2. b) Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, składany w postaci elektronicznej. Wnioskodawca opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub w przypadku gdy wniosek ten składany jest z wykorzystaniem systemu, o którym mowa w ust. a), w inny sposób potwierdzający pochodzenie oraz integralność przesłanych danych w postaci elektronicznej.
 3. c) W przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty lub jej duplikatu jest składany w formie elektronicznej, do wniosku dołącza się elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, o uwierzytelnieniu ich w sposób określony w pkt. 4 ust. b).
  d) W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej, po wpisaniu do formularza wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków rodziny wielodzietnej, formularz wniosku może być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, nazwiska, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa wnioskodawcy i członków rodziny wielodzietnej. Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu o dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego można stwierdzić powyższe dane członków rodziny.
 4. e) W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru PESEL zawartych w formularzu wniosku wnioskodawca wskazuje      w formularzu wniosku poprawne dane. 

Ponadto:
W przypadku braku możliwości zwrotu poprzedniej Karty z powodu jej zagubienia, kradzieży lub utracenia w inny sposób - oświadczenie . 

 OPŁATA:
 

Za wydanie karty po raz pierwszy opłaty nie pobiera się.

Kwota opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi od 1 marca 2020 r. – 9,78 zł, natomiast kwota opłat za „domówienie” drugiej formy Karty wynosi 9,21 zł.

Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek Szczecińskiego Centrum Świadczeń nr 97 1020 4795 0000 9102 0281 1024 z dopiskiem: "Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny”.

Jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące materialnej lub zdrowotnej sytuacji rodziny wielodzietnej, Prezydent Miasta Szczecin może na umotywowany wniosek wnioskodawcy zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty za wydanie duplikatu Karty.

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wniosek o przyznanie karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej:

 1. a) rodzic,
 2. b) opiekun prawny,
 3. c) oraz inny, pełnoletni członek rodziny wielodzietnej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

 MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

- Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 (w godz. od 7:30 do 16:00)

- Szczecin-Prawobrzeże   ul. Rydla 39- (w godz. od 8:00 do 16:00)

–za pomocą środków komunikacji elektronicznej z zastosowaniem podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP

KOMU PRZYSŁUGUJE KDR

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie z przynajmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,

- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole  lub w szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje również tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

.
UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY DUŻEJ RODZINY

Posiadacz karty uprawniony jest do korzystania z systemu ulg/zniżek wymienionych na stronie www.mpips.gov.pl oraz www.rodzina.gov.pl. 

UWAGA:
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych w Karcie lub zmiany danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania skutkującą zmianą gminy lub zmiany adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu – jeżeli obowiązek ich podania wynika z niniejszej ustawy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Prezydenta Miasta, który przyznał Kartę.

Druki do pobrania:


Poniżej zamieszczony jest link do ustawy o Karcie Dużej Rodziny:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1831 ze zm.)


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2020 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl